77. juhatuse koosolek 10.01.18. Tartus

Päevakord

  1. Sissejuhatus, uudised
  2. Seemneliidu auto (liisinglepingu lõppemise arutelu)
  3. Üldkoosoleku planeerimine. Finantsseis 31.12.17. Eelarve 2018
  4. 2018.a. tegevuskava
  5. Muud jooksvad teemad

 

Otsus 77-1. Vastuväiteid kontoriruumi valikule ei esitatud. Kasutada edaspidi Tähe 116 Seemneliidu postiaadressina. Registriaadressi ei muuda.

Otsus 77-2. Kontor on sobiv külaliste vastuvõtmiseks/nõupidamisteks. Asukoht avaldada veebilehel ja Facebookis.

Otsus 77-3. Uurida võimalusi teistelt rentnikelt kohapeal interneti jagamisest

Otsus 77-4. Vastavalt seadusele ja raamatupidamise väljavõtetele maksta välja saamata jäänud puhkusetasud Krista Nurgale.

Otsus 77-5 Osta auto Seemneliidule. Teha avaldus pangale, et soovime peale liisinglepingu lõppemist auto jääkväärtusega välja osta (4677,08 EUR + km). Korrigeerida vastavalt kalkulatsioonidele detsembris üle vaadatud 2018.a. eelarvet.

Otsus 77-6 Peale liisinglepingu lõppemist loobuda kaskokindlustusest.

Otsus 77-7 Kinnitada üldkoosoleku toimumisajaks teisipäev 06.03.2018.a. Karen otsib toimumiskohta ning informeerib võimalikest variantidest juhatust lõpliku otsuse tegemiseks. Soovitavalt Kesk-Eestis.

Otsus 77-8 Üldkoosoleku planeeritav päevakava protokolli lisas nr.2. Karen vaatab üle ja täpsustab kellaajad. Juhatuse valimise häälte lugemise ajale kutsuda mõni huvitav esineja või planeerida tegevus.

Otsus 77-9 Võtta ühendust liikmete ja sordiesindajatega ettepanekuga MTÜ Eesti Seemneliit juhatusse kandideerimiseks, samuti majandusaasta aruande revideerimise osas.

Otsus 77-10 Võtta telefonitsi ühendust pikaaegsete võlglastega, vajadusel pakkuda maksegraafikut ning kaaluda inkassofirmasse pöördumist (Karen).

Otsus 77-11 Teha kalkulatsioonid ja üldkoosolekule esitada eelarve korrigeeritud kujul.

Otsus 77-12 Promoda õppepäevasid rohkem ka tavatootjale ja üldse „tavainimestele“. Kohtadest valida neid, kus on harjutud kokku käima.

Otsus 77-13 Karen võtab ühendust, tutvustab liidu tegemisi: Eva Tuusis, Särje talu, Tiit Tamme (mahedad), Laja talu

Otsus 77-15 Teha kindlaks võimalik EPKK liikmemaks. Kontrollida põhikirjast, kas liikmesuse saab otsustada juhatus või üldkoosolek. Vajadusel arutleda üldkoosolekul.

Otsus 77-15 Sordiesindajatega jooksvatel kohtumisel arutada aruandeperioodi muutuse üle. Ei peeta vajalikuks suuremat seotust välja tuua sordiesindaja nimega.

Otsus 77-16 Mõtted ettekande/kuvandi muutmise osas heaks kiidetud. Karen tegeleb edasi.

Otsus 77-17 Uurida vahekultuuride seemnesegude kasutamisel taimekaitsevahendite lubamise olukorda Lätis, peale info kogumist teha pöördumine Maaeluministeeriumile. Kutsuda üles ja teha ühine pöördumine koos Scandagra, EPKK ja Keviliga.

Järgmine koosolek: vastavalt vajadusele võimalik enne üldkoosolekut

 

Protokolli lisad:

Lisa 1. MTÜ Eesti Seemneliit ametiauto kasutamise kord

Lisa 2. 2018.a. Üldkoosoleku päevakava

Lisa 3. 2018.a. kulude eelarve